☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu
Herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Piątek 03.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie z działalności za 2015 r.

                                                                                                                                                                       

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W  STRZEGOMIU

 ZA 2015 ROK

 

 

Spis treści

I.                   Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej ……………………...…..3

II.                Świadczenia z pomocy społecznej i ich realizacja………………….……….…....4

III.             Działalność pracowników socjalnych….……………………………………...…11

IV.             Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej .…………………………….…...13

V.                Asystent rodziny ……………………………….…………………………….…..14

VI.             Zespół interdyscyplinarny …………………………………………………….…16

VII.          Stypendia ……………………………………………………………………...….18

VIII.       Świadczenia: rodzinne, z funduszu  alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich realizacja ……..……....21

IX.             Karta Dużej Rodziny ………………………………………………………….…24

X.                Dodatki mieszkaniowe…………………………………………………………...26

XI.             Dodatek energetyczny …………………………………………………………....27

XII.          Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi………………..…....28

XIII.       Podsumowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej…………….…….…...29

Aneks - Wykaz tabel……………………………………..…………………….....30

 

 

I.                  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

        

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (zw. dalej Ośrodkiem) jest jednostką organizacyjną Gminy Strzegom. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

Uchwały nr 14/91 Rady Gminy z 14 marca 1991r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr 90/15 Rady Miejskiej w Strzegom z dnia 26 listopada 2015r. z późn. zm., Zarządzenia Nr 3/13 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu z  dnia 27-06-2013r. r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawnych:

           

1)        Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 163
z późn. zm.),

2)        Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 114 z późn. zm.),

3)        Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.  z 2012r., poz.1228 z późn. zm.),

4)      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594  z późn. zm.),

5)      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734),

6)      Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.),

7)        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164,poz.1027 z późn. zm.),

8)        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),

9)        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z póżn. zm.).,

10)    Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267)

11)    Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

12)    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887),

13)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz.823)

14)    Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1863) 

15)  Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r, poz. 1059).

 

II.               ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH  REALIZACJA

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w Strzegomiu zamieszkiwało 26 113 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. udzielił wsparcia 1011 rodzinom,
w których żyło 2590 osób. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęło więc 9,92%  strzegomian, w tym:

 

1)      w   ramach  zadań  własnych 3199 osób,  

2)      wyłącznie w formie pracy socjalnej 1490 osób.

           

            Ośrodek Pomocy Społecznej stawia wysokie wymagania w zakresie kompetencji wobec pracowników socjalnych. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie diagnozy w sferach: rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, finansowej i zdrowotnej. W diagnozie zawarte są informacje wynikającez relacji klienta, jak i pochodzące z zebranej dokumentacji. Diagnoza zawiera również ocenę funkcjonowania osoby/rodziny, występujące trudności oraz problemy, a także ich przyczyny. Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do skonstruowania długofalowego planu pracy z osobą/rodziną realizowanego poprzez kontrakt socjalny. Dalej następuje konsekwentna praca socjalna, udzielanie wsparcia, systematyczna ocena i ewentualna modyfikacja celów i działań.

W 2015 r. pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej
i materialnej. Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 285 rodzinom.  Wydano 4340 decyzji administracyjnych. 

 

Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań zleconych i własnych

 

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz. W sytuacji, gdy osoba lub rodzina objęta pomocą finansową, marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby finansowe, może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy (dobro dzieci). Ustawa o pomocy społecznej daje również możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

Tabela nr 1.  Zadania zlecone w 2015r. .

Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną

 

27

28

 72 600

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

4

22

4 910

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

 

Tabela nr 2. Zadania własne w 2015 r.   

                   Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

Posiłek z tego:

Pomoc w formie posiłku -obiady w szkole, przedszkolu, stołówkach

Pomoc w formie zasiłku celowego

i  świadczeń rzeczowych

x

309

 

55

 

 

300

x

33 064

 

107

 

 

850

x

181 970

 

16 160

 

 

43 342

Zasiłek okresowy* z tego:

          środki własne

          dotacja

348

x

x

1 401

x

x

347 025

25

347 000

Usługi opiekuńcze

109

23 008

533 833

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

22

22

31 800

Schronienie

16

1 505

29 441

Zasiłki celowe i w naturze w tym:

Zasiłki celowe specjalne

610

66

x

127

242 134

15 021

Opłata za DPS

17

123

427 900

  * Od 2008 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrywanie wydatków na zasiłki okresowe w  części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

W ramach zadań własnych z zakresu ustawy o  pomocy społecznej Ośrodek udzielił pomocy na  kwotę 1 845 903 zł w 2015 roku.

 

Tabela nr 3.  Zadania własne w 2015r. .

Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

Zasiłki stałe ogółem

126

1 127

479 700

w tym z przeznaczeniem dla:

x

x

x

  -osoby samotnie gospodarującej

106

991

443 908

  -osoby  pozostającej w rodzinie

20

136

35 792

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 za osoby pobierające zasiłek stały

107

1 004

  42 300

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

 

            Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), od dnia 01.08.2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację przejętych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizuje również zadania zlecone wypłacając wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. 

 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

              Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2015r. ogółem 241 472 zł.
z czego środki własne gminy wynosiły 121 472 zł., a dotacja z budżetu państwa 120 000 zł.  

              Zadania wynikające z realizacji Programu wykonano poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w  przedszkolach, szkołach, gimnazjach oraz pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

               Pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na dożywianie objęto 1151 mieszkańców Strzegomia. Z pomocy w formie posiłków korzystało 309 osób
(w tym 88 dzieci do 7 roku życia, 217 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 4 osób otrzymującą pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej), z zasiłku celowego na dożywianie 142 rodzin (średni koszt świadczenia to 151,03 zł).

W roku 2015 obsługę w formie dożywiana realizowała firma „KOBA” ze Strzegomia  z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu wyłoniona w przetargu z najkorzystniejszą ofertą z ceną 5,50 zł za jeden gorący posiłek dziennie.

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2015 r. –  18 decyzji o odmowie przyznania świadczeń.

 

         Tabela nr 4. Decyzje odmowne

 

Odmowy

Zadania własne

 Liczba rodzin ogółem

18

Główna przyczyna odmowy przyznania świadczenia

x

Przekroczone kryterium dochodowe

8

Brak współpracy z pracownikiem socjalnym, podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, odmowa złożenia oświadczenia o dochodach,

2

Ograniczone środki finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej

6

Inne

2

 

         Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

Pod pojęciem inne przyczyny odmowy przyznania świadczenia należy rozumieć:

1)      brak szczególnie uzasadnionej okoliczności do udzielenia pomocy w trybie art. 41 ustawy o pomocy społecznej,

2)      zaspokojenie zgłoszonej potrzeby z własnych środków finansowych,

3)      możliwość zapewnienia usług opiekuńczych w przypadku osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej,

4)      brak przesłanki do udzielenia pomocy.

W 2015 r. wydanych zostało ogółem 4 340 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu wniesiono 2 odwołania od  decyzji administracyjnych – obecnie nadal są w trakcie rozpatrywania.

 

Usługi opiekuńcze

W roku 2015 usługi opiekuńcze świadczone były przez 11 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz osób zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach robót publicznych, staży oddelegowanych do naszej jednostki.  Usługami opiekuńczymi objęto 109 osób. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych w 2015 roku wyniosły 533 833 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów podopiecznych z otoczeniem.

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres  i miejsce świadczenia, natomiast Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, które przedstawiają się następująco:

 

          Tabela nr 5. Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych obowiązujące do dnia 30.09.2015r.

Kryterium dochodowe ustalone zgodnie

z art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ.

Wysokość odpłatności w procentach

miesięcznego kosztu usług- 10 zł za

1 godz..

do 100 %

do 542,00zł

zwolnione z opłat/koszt średnio 42 godz. miesięcznie

101- 150 %

547,42  zł. – 813,00 zł.

   7%- 0.70 zł.

29.40 zł.

151-200 %

818,42 zł. – 1 084,00zł.

13 %-1.30 zł

54.60 zł

201-250 %

1 089,42 – 1 355,00 zł

20% -2.00 zł

84.00 zł

251-300 %

1 360,42 – 1 626,00 zł

 26 %- 2.60 zł

109.20 zł

301-350 %

1 631,42 – 1 897,00 zł

30 %- 3.00 zł

126.00 zł

Powyżej 351 %

1 902,42 zł

100 % odpłatności za godz. tj. 10,00 zł

 

         Źródło: Uchwała  nr 95/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20.12.2005r.

 

W związku z ustawową zmianą kryterium dochodowego z dniem 01.10.2015r. zmieniła się odpłatność za świadczoną pomoc usługową. 

 

          Tabela nr 6. Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych obowiązujące od dnia 01.10.2015r.

Kryterium dochodowe ustalone zgodnie

z art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ.

Wysokość odpłatności w procentach

miesięcznego kosztu usług- 10 zł za

1 godz..

do 100 %

do 634,00zł

zwolnione z opłat/koszt średnio 42 godz. miesięcznie

101- 150 %

640,34 – 951,00 zł

 7%- 0.70 zł

29.40 zł

151-200 %

957,34 – 1 268,00 zł

       13 %- 1.30 zł

54.60 zł

201-250 %

1 274,34– 1 585,00 zł

       20% - 2.00 zł

84.00 zł

251-300 %

1 591,34 – 1 902,00 zł

26 %-  2.60 zł

109.20 zł

301-350 %

1 908,34 – 2 219,00 zł

30 %-  3.00 zł

126.00 zł

Powyżej 351 %

2 225,34 zł

100 % odpłatności za godz. tj. 10,00 zł

 

 

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 

            Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa
w art. 54 (potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12  tej ustawy.

            W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

            W 2015 r. wydano 31 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń z tego 4 decyzje zostały uchylone na podstawie nabycia prawa do zasiłku stałego i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Skierowania do Domu Pomocy Społecznej

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu w domu pomocy społecznej konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej: konieczność całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności; brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę i rodzinę  w codziennym życiu; brak możliwości zapewnienia tej osobie i rodzinie przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są
w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie natomiast przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego utrzymania. Jeśli dochody pensjonariusza są zbyt niskie i nie wystarczają na comiesięczne opłaty, gmina musi wziąć na siebie to zobowiązanie w części lub w całości.

  Na dzień 31.12.2015 r. w domach pomocy społecznej przebywało 17 mieszkańców skierowanych przez gminę. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wydatki na DPS wyniosły 427 900 zł.

 

III.       DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

            Praca socjalna i kontrakt socjalny

  Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka.

Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jaki codziennych, osobistych problemów. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego”, będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka.

              Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron (pracownika socjalnego oraz osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc), w ramach wspólnie podejmowanych działań.

            W związku z tym, kontrakt socjalny może być zawierany w określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. 

            Odmowa zawarcia lub niedotrzymanie postanowień kontraktu przez osobę lub rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2015 r. zawarto z 6 rodzinami kontrakty socjalne, w których było 6 osób. Kontrakty socjalne zawierane były ze względu na:

·         aktywizację zawodową,

·         wychodzenie z bezdomności,

·         ustalenie stopnia zdolności do pracy.

W okresie świąt Wielkiej Nocy pracownicy socjalni zorganizowali dla śniadanie wielkanocne na które zostało zaproszone 80 osób. Odbyło się w Domu Parafialnym przy Bazylice Mniejszej  w Strzegomiu oraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia zaproszono na kolację wigilijną 80 osób która miała miejsce również w Domu Parafialnym przy Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali pomoc w formie paczki żywnościowej. Ponadto w okresie wyżej wymienionych świąt 488 rodzin zostało objętych pomocą w formie paczek żywnościowych. 

W czasie przerwy letniej w nauce szkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 9 miejsc na kolonie letnie dla dzieci w Międzywodziu.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wytypowali na kolonie dzieci w wieku od 8 do 14 lat. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansował zasiłkami celowymi na podstawowe wyposażenie dzieci na wyjazd oraz pokrył koszty dowozu dziecka na miejsce wyjazdu na kolonie i z powrotem. Pracownicy socjalni uczestniczyli jako opiekunowie przejazdu dzieci.  

 

IV.           WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

We współczesnym świecie sprawy rodziny, jej zadania oraz rola nabierają coraz większego znaczenia. Priorytetem polityki społecznej jest m.in. tworzenie optymalnych warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin w Polsce. Od prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa zależy właściwie zorganizowane życie każdej rodziny. Polityka, ekonomia i kultura społeczeństwa wnoszą wiele uprawnień, ale jednocześnie przyczyniają się do występowania różnego rodzaju kryzysów.

Efektem tworzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), ale również Najważniejsze źródło prawa - Konstytucja RP podkreślająca rangę i znaczenie praw dziecka, w tym prawa do pieczy zastępczej stanowi, iż w myśl zasady pomocniczości dziecko ma prawo do opieki i pomocy, w tym do pieczy zastępczej. Również Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje Państwa–Strony do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub stale pozbawionym środowiska rodzinnego lub niemogącym, ze względu na swe dobro, w nim przebywać.

Kolejnym, a zarazem nowym, odrębnym dokumentem regulującym zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Reguluje ona:

- zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków;

- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Dotychczasowy stan prawny obejmował szereg regulacji znajdujących się w kilku odrębnych aktach prawnych, m.in. takich, jak ustawa o pomocy społecznej lub kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązujący wówczas model organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną nie zapewniał pożądanych kierunków. Na podstawie wskazań wynikających z analizy praktyki, danych statycznych oraz badań naukowych negatywnie oceniono m.in.:

· wzrost wskaźnika liczby dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną;

· koncentrację działań wyłącznie na dziecku, a nie na rodzinie;

· ubogą ofertę pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie;

· brak instrumentów motywujących gminy do działań na rzecz pozostawienia dziecka w lokalnym środowisku rodzinnym;

· nadmierną łatwość umieszczania dziecka poza rodziną;

· zbyt ograniczony wachlarz form pieczy zastępczej.

Zadania związane z organizacją systemu pomocy dziecku i rodzinie przypisane zostały  w ustawie wszystkim szczeblom samorządu terytorialnego jako zadania własne lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu działając w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015r. opłacał w Rodzinnych Domach Dziecka, Placówkach Opiekuńczo- wychowawczych, Domach Dziecka pobyt 49 dzieci z 26 rodzin wydatkował na ten cel 193 300 zł

 

V.               ASYSTENT RODZINY

 

Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) nakłada obowiązek na gminę zatrudnienia asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

            Do zadań asystenta rodziny należy:

1.      Opracowanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust.1;

2.      Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3.      Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7.      Wspieranie aktywności społecznej rodziny;

8.      Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9.      Udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10.  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11.  Udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13.  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15.  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1;

16.  Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17.  Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19.  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona do stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20 rodzin.

W 2015 r. wyżej wymienioną pomocą asystent rodziny objął  rodzin z których 19 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd. W ciągu roku zakończono współpracę z  13 rodzinami, z czego: w 1 rodzinie wskazano brak efektów działania, ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę zanotowano u 4 rodzin, ze względu na zmianę metody pracy u 4 rodzin. Osiągnięcie zamierzonych celów ustalonych w ramach współpracy z asystentem rodziny zanotowano u 4 rodzin, co skutkowało również zakończeniem współpracy.

Asystent rodziny ma obowiązek składania do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej miesięcznych  indywidualnych raportów rodzinnych. Asystent rodziny jest w ciągłym kontakcie z pracownikami  socjalnymi, kuratorami, pedagogami, policją, służbą zdrowia (w zależności od potrzeby). O przebiegu grupy roboczej informuje Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

VI.           ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 42/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2011 r., zarządzeniem Nr 192/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 lipca 2014 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład którego wchodzą:

 1. Andrzej Dobies –     Komendant Komisariatu Policji w Strzegomiu
 2. Krystyna Gajecka  –  pełnomocnik Strzegomskiego Centrum Medyczno - Diagnostycznego
 3. Ryszarda Jadrowska – kurator rodzinny Sądu Rejonowego w Świdnicy
 4. Anita Michella -  kurator dla dorosłych Sądu Rejonowego w Świdnicy
 5. Mirosław Bryg - kurator dla dorosłych Sądu Rejonowego w Świdnicy
 6. Maria Wojnowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu
 7. Monika Kozłowska – przewodnicząca Środowiskowego Klubu Młodzieżowego przy Kole Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu
 8. Irena Galica – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
 9. Ewelina Klisz -  pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, członek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
 10. Irena Kołdacha –   pracownik socjalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.       Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.     

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, wskazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących  w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych                

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy  w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Członkowie zespołów muszą zachować szczególną poufność składać specjalne oświadczenia, w których będą się zobowiązywać do ochrony informacji  i danych, które uzyskały przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, jak również po zakończeniu pracy w zespole.

Zakres działań Zespołu Interdyscyplinarnego

W roku 2015  Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia oraz zwołał 226 posiedzeń grup roboczych, na których wszczęto nowych 76 procedur „Niebieskiej Karty”  zakończono 46. Zespół interdyscyplinarny prowadził również indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne. W 2015r. odbyło się 75 godziny konsultacji w których wzięło udział
30 osób (ofiary przemocy i sprawców przemocy). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby procedury Niebieskiej Karty zatrudnił psychoterapeutę, który udziela pomocy oraz porad ofiarom przemocy i sprawcom.  

Grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego opracowują plany pomocy i inicjują działania w stosunku do osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc, a następnie monitorują sytuację w tych rodzinach.    

               

VII.        STYPENDIA

 

Stypendia szkolne to świadczenie o charakterze materialnym przyznawanym na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o  pomocy społecznej. Stypendia mają za zadanie umożliwić  uczniom uzyskanie pomocy materialnej, która ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia.

Warunki przyznawania stypendium szkolnego:

 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej /aktualnie kwoty 514,00 zł netto/. Dochód obliczany jest na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

·         rodziców niepełnoletniego ucznia,

·         pełnoletniego ucznia,

·         dyrektora szkoły.

             Tabela nr 7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Kwota świadczeń w zł.

Stypendia

 

x

x

I półrocze 2015

180

103 594,09

II półrocze

137

81 947,60

Razem

317

185 541,69

 

 

            Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

Stypendia przyznawane były w szczególności:

·         Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.

·         Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

·         Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.

 

 

 

Tabela nr 8. Środki finansowe na stypendia socjalne

Forma Pomocy

 

 

Otrzymane

 

Wydatkowane

Stypendia

 

x

x

dofinansowanie

187 000

148 433,35

środki własne

X

37 108,34

 

            Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

                       

 

VIII.    ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA

Z FUNDUSZU ALMENTACYJNEGO

 

            Świadczenia rodzinne

            Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków jest zadaniem zleconym gminie, które wypłacane są ze środków z dotacji z budżetu państwa.

             

            W  okresie od 1 stycznia do 31 grudnia przyjęto 1372 wniosków o przyznanie  świadczeń rodzinnych.  Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2015r.  87 decyzji odmownych. W roku 2015 r. świadczeniobiorcy złożyli 9 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

 

Tabela nr 9. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne

L.p.

 

Wyszczególnienie

        Liczba

      świadczeń

     Kwota

 Świadczeń w zł.

1

Zasiłek rodzinny

14 116

1 408 453

2

Dodatki do zasiłków

Rodzinnych, w tym z tytułu:

 5 866

 707 069

2.1

Urodzenia dziecka

91

91 000

2.2

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

276

107 773

2.3

Samotnego wychowywania dziecka

742

130 980

2.4

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

722

73 440

2.4.1

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

164

10 440

2.4.2

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

758

63 000

2.5

Rozpoczęcia roku szkolnego

858

85 800

2.6

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

863

45 796

2.6.1

Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

16

1 470

2.6.2

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła

847

44 326

2.7.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

2 114

172 280

3

Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz.1+2)

19 982

2 115 522

4

Zasiłki pielęgnacyjne

6 385

976 905

5

Świadczenia pielęgnacyjne

847

1 011 400

6

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

0

0

7

Specjalny zasiłek opiekuńczy

141

70 200

8

Świadczenia opiekuńcze (poz.4+5 +6+7)

7 373

2 058 505

9

Razem świadczenia (poz.3+8)

27 355

4 174 027

10

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia

189

189 000

11

Ogółem

27 544

4 363 027

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

Wypłacono 331 zasiłków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku  na łączną kwotę 170 890.

Opłacono dla w/w opiekunów składkę na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie  30 673,00 zł w liczbie świadczeń 216 oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 507,00 zł w liczbie świadczeń 139.

 

            Składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe

  Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał:

·         składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne  na kwotę  238 428,00 zł w liczbie świadczeń 986;

·         składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy   na kwotę 14 202,00 zł w liczbie świadczeń 106;

·         składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne  na kwotę  37 356,00 zł w liczbie świadczeń  458;

·          składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy   na kwotę 4 553,00 zł w liczbie świadczeń 102.

 

            Fundusz Alimentacyjny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla  221 dzieci  na ogólną kwotę 1 0780, 59 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są dla 172 rodzin. Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiły 89 838, 25 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. tut. OPS otrzymał kwotę
100 727, 58 zł tytułem ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych.

             W 2015 r. przyjęto 198 wniosków na  przyznające świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

            Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu  funduszu alimentacyjnego

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zarejestrował 334 dłużników alimentacyjnych mających zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Podjęto niżej wymienione działania wobec dłużników alimentacyjnych:

1)     wystosowano wezwanie o przeprowadzenie  wywiadu środowiskowego u 219 dłużników alimentacyjnych,

2)     przeprowadzono wywiad alimentacyjny u 129 dłużników alimentacyjnych,

3)     wystąpiono do urzędu pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych pozostających bez pracy  w 166 przypadkach,

4)     zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP w 15 przypadkach,

5)     przekazano komornikowi informację mającą wpływ na egzekucję z wywiadu środowiskowego w 129 przypadkach,

6)     skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika w 72 przypadkach.

 

IX.            KARTA DUŻEJ RODZINY

          Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny określa Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1863) 

            Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

            Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością,

o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

               Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. Rok akademicki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, jest określony w regulaminie studiów.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

                Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

             Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

             W 2015 r. w Gminie Strzegom złożono 362 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Do  dnia 31.12.2015 r. zostało wydanych 362 Kart Dużej Rodziny. W roku 2015 karty dużej rodziny wydano łącznie 65 rodzinom wielodzietnym z terenu Miasta i Gminy Strzegom,  w tym tą formą pomocy zostało objętych 129 rodziców/małżonków i 233 dzieci.

 

X.               DODATKI MIESZKANIOWE

 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy również udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W roku 2015 wypłacono  892 dodatki  mieszkaniowe na kwotę  109347, 72 zł.        

      z czego:

 • Miasto –  791 dodatków na kwotę  99617,87 zł
 • Gmina – 101 dodatków na kwotę  9729,85 zł

 

XI.            DODATEK ENERGETYCZNY

           

            Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia
26 lipca 2013r  o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.  z 2012r, poz. 1059).

O przyznanie ryczałtu energetycznego mogą ubiegać się osoby którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r , poz. 966 z późn. zm.).

Ryczałt energetyczny wypłacany jest:

- na wniosek osoby otrzymującej dodatek mieszkaniowy

- będącą stroną  umowy kompleksowej, lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji  na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit.d.

Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2 wynosi:

1)      900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)      1250 kWh  w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób;

3)      1500 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Ryczałt energetyczny wypłaca się do 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2014r realizuje ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późn. zm.).

Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, i jest stroną umowy kompleksowej, lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r wysokość dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2015r wynosi:

11,09 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

15,40 zł dla gospodarstwa do 2 do 4 osób

18,48 zł dla gospodarstwa 5 osób i więcej.

W roku 2015 z dodatku energetycznego skorzystało 253 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 3391,27 zł.

 

XII.        WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

          

            Pracownicy Ośrodka w toku codziennych działań podejmują na bieżąco współpracę z Urzędem Miasta, Policją, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, kościołami w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/rodziną.

Ośrodek utrzymuje stały kontakt ze stołówką charytatywną działającą przy Domu Parafialnym w Strzegomiu, gdzie kierowani są nasi podopieczni- wydawanych jest około 220 posiłków dziennie.

Aktywnie współpracujemy również z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Interwencji Kryzysowej, gdzie kieruje się osoby i rodziny z problemem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z Wydziałem Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego typując dzieci z rodzin ubogich na paczki świąteczne oraz wypoczynek letni.

Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie i współpracują z lekarzami pierwszego kontaktu, pielęgniarkami środowiskowymi, pedagogami szkolnymi, funkcjonariuszami Policji.

   

XIII.     PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

           

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu jest zatrudniona wyspecjalizowana kadra pracowników która niesie pomoc mieszkańcom Gminy Strzegom.

            Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego okazując szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę pomaga mieszkańcom Gminy Strzegomia odzyskać zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej.

            W głównej mierze dbamy o to, aby:

1)        strzegomskie dzieci miały dostęp do obiadów w szkołach, miały równy dostęp do wakacyjnego wypoczynku,

2)        usługi opiekuńcze realizowane w środowisku dla mieszkańców naszego miasta dostosować do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i przedłużenia im funkcjonowania jak najdłużej w środowisku lokalnym,

3)        umożliwić osobom ubogim i nieubezpieczonym dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia  lub zdrowia oraz zakupić leki ratujące im życie,

4)        udzielać schronienia, zapewniać posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,

5)        udzielać pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

6)        poprzez szybkie reagowanie w kryzysie ekonomicznym rodziny zapobiegać bezdomności,

7)        szkolenia, kursy zawodowe skierowane do osób długotrwale bezrobotnych przyczyniły się do podwyższenia dotychczasowych lub zmianę już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

  

ANEKS

 

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1.

Zadania zlecone w  2015 r.

Tabela nr 2.

Zadania własne w 2015 r.

Tabela nr 3.

Zadania własne w 2015r.

Tabela nr 4.

Decyzje odmowne

Tabela nr 5.

Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych do 30.09.2015r.

Tabela nr 6

Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych od 01.10.2015r.

Tabela nr 7.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Tabela nr 8.

Środki finansowe na stypendia szkolne

Tabela nr 9.

Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jaroslaw Stadnik
(2016-03-31 15:01:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaroslaw Stadnik
(2016-03-31 15:20:21)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X