☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu
Grafika zawierająca herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OPS.111.1.2021                                                                                                                                       Strzegom, dnia 04.05.2021 r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

- inspektor  ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych

 

1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie – wyższe

b) co najmniej 5 letni  staż pracy

b) dobra znajomość obsługi programów komputerowych Open Office, Word, Exel oraz programów dotyczących realizacji dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych oraz kart dużej rodziny

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia

f ) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych

- ustawy o prawie energetycznym

- ustawy o systemie oświaty

- ustawy o karcie dużej rodziny

- ustawy o pracownikach samorządowych.

2.Wymagania dodatkowe:

a) ogólna znajomość przepisów określających zadania organów gminy w ustawie o samorządzie gminnym,

b) znajomość ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,

d) wysoka kultura osobista,

e) komunikatywność,

f) sumienność,

g) bezstronność,

h) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

i) umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o przyznanie dodatków mieszkaniowych, energetycznych, stypendiów szkolnych i kart dużej rodziny

b) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie w/w świadczeń i kart dużej rodziny,

c) wstępna kwalifikacja i analiza przyjętych wniosków i załączonych dokumentów,

d) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczeń,

e) sporządzanie wydruku list wypłat dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych,

f) praca w systemie informatycznym stosowanym do realizacji wyżej podanych świadczeń,

g) prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń realizowanych na danym stanowisku,

h) prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych zadań,

i) przygotowywanie dokumentów do sprawozdań i sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) śledzenie zmian w przepisach dotyczących realizacji określonych zadań,

k) archiwizowanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa.

4. Warunki pracy na w/w stanowisku:

a) praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie umowy o pracę,

b) praca siedząco-chodząca, 

c) praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie,

c) stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy,

d) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poprzednim miesiącumniej niż 6%

 6.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) życiorys CV z  przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d) świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż,

e) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praz publicznych,

f) pisemne oświadczenie kandydata mówiące o tym, iż nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

g) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii

h) oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych - zgodnie z załączonym wzorem,

i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydat składa w kopercie w formie papierowej osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Armii Krajowej 23  58-150 Strzegom lub za pośrednictwem operatora pocztowego na w/w adres w zamkniętej kopercie i dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektora w terminie do dnia 14.05.2021 r.

 

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane ( w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

3 .Komisja decyzję o zatrudnieniu podejmie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

BOŻENA BRAŃKA

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚTRZEGOMIU

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 

I. Administrator Danych Osobowych(ADO) Administratorem Pana/i danych osobowych  jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu , ul. Armii Krajowej 23,  58-150 Strzegom, Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  ops@strzegom.pl

- telefonicznie:  74 647 71 80.

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/i kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

telefonicznie: +48 609 019 402.

 

III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

1.Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/i danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych są:

1)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

2)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 902 z późn. zm.),

Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/i na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

V. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio                 z przepisów prawa

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1.Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu naboru.

2.Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/i zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

VII. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt osobowych prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej i będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika  i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą niszczone po zakończeniu procedury naboru.

VIII. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1)Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2)Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

BOŻENA BRAŃKA

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jaroslaw Stadnik
(2015-05-12 21:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaroslaw Stadnik
(2021-05-04 16:31:32)

 
liczba odwiedzin: 114483

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X