☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w OPS Strzegom

OPS.111.1.2023                                                                                                                                                                                      Strzegom, dnia 11.08.2023 r.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej

- pracownik socjalny

1.Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie :

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

WYJAŚNIENIA:

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem l maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U . z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia

5) dobra znajomość obsługi programów komputerowych Open Office, Word, Exel

6) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

2.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

- rozporządzenia w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3) wysoka kultura osobista,

4) komunikatywność,

5) sumienność,

6) bezstronność,

7) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

8) umiejętność pracy w zespole.

9) odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie pracy socjalnej,

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

9) przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy

10) diagnozowanie podległego rejonu

11) realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty”, praca w grupach roboczych oraz współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym   

12) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji określonych zadań,

13) archiwizowanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa.

4. Warunki pracy na w/w stanowisku:

1) praca  w wymiarze pełnego etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie umowy o pracę od dnia 01.08.2023r.,

2) praca siedząco-chodząca oraz przemieszczanie się w obrębie budynku, 

3) przemieszczanie się po terenie miasta i gminy,

4) praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie,

5) stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy,

6) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poprzednim miesiącumniej niż 6%

 6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys CV z  przebiegiem nauki i pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

5) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) pisemne oświadczenie kandydata mówiące o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

7) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii

8) oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych - zgodnie z załączonym wzorem,

9)w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość  języka polskiego

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych¹,

11) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Dokumenty aplikacyjne kandydat składa w formie papierowej osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom lub za pośrednictwem operatora pocztowego na w/w adres w zamkniętej kopercie i dopiskiem: nabór na stanowisko pracownika socjalnego 

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

3 .Komisja decyzję o zatrudnieniu podejmie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o terminie i miejscu selekcji końcowej kandydatów zostanie przekazana telefonicznie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Anna Dolecka

_________

¹,,Art. 13a.

1.W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2.Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1”.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚTRZEGOMIU

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 

I. Administrator Danych Osobowych(ADO) Administratorem Pana/i danych osobowych  jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu , ul. Armii Krajowej 23,  58-150 Strzegom, Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  ops@strzegom.pl

- telefonicznie:  74 647 71 80.

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/i kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

telefonicznie: +48 609 019 402.

III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

1.Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/i danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych są:

1)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),

2)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r.

poz. 530),

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.  z 2021 r. poz.573 z późn. zm)

Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/i na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

V. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1.Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu naboru.

2.Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/i zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

VII. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt osobowych prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej i będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika  i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą niszczone po zakończeniu procedury naboru.

VIII. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1)Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2)Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Anna Dolecka

Pliki do pobrania: 

1. Kwestionariusz osobowy

2. Klauzula informacyjna do naboru

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2015-05-12 21:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2023-08-29 14:57:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 66257