nabór na wolne stanowisko urzędnicze w OPS Strzegom

OPS.111.1.2024                                                                                            Strzegom, dnia 02.02.2024 r.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

- główny księgowy

I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie – wyższe,

2) co najmniej 5 letni  staż pracy w księgowości,

3) dobra znajomość obsługi programów komputerowych Open Office, Word, Exel,

4) bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego i programów do edycji dokumentów,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

9) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

11) nieposzlakowana opinia,

12) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- Ustawy o rachunkowości,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

- Ustawy o finansach publicznych,

- Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

- Ustawy o dodatku osłonowym,

- Ustawy Kodeks pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych – w tym doświadczenie na stanowisku inspektor ds. księgowości jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego lub pracownik działu księgowo – finansowego jednostki pomocy społecznej,

2) ogólna znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

3) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

4) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

5) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych ( Progman Finanse DDJ ) oraz BESTIA (program sprawozdawczy),

6) wysoka kultura osobista,

7) komunikatywność,

8) sumienność,

9) bezstronność,

10) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

11) umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,

5) przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,

6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora OPS,

7) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

11) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

12) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

13) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

14) kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),

15) zapewnienie terminowego ściągania należności,

16) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

17) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,

18) współpraca ze Skarbnikiem Gminy Strzegom,

19) prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

20) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy,

21) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora OPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego,

22) przygotowywanie dokumentów do sprawozdań i sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny księgowy organizuje, koordynuje i odpowiada za realizację wewnętrznej kontroli finansowej.

Główny księgowy jest  bezpośrednim przełożonym osób zajmujących stanowiska w Dziale księgowości i kasy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku:

1) praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie umowy o pracę od dnia 01.03.2024r.,

2) praca siedząco-chodząca, 

3) praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie,

4) stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy,

5) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poprzednim miesiącumniej niż 6%

 

 VI .Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys CV z  przebiegiem nauki i pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

5) świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż, w przypadku trwania zatrudnienia- zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,

6) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) pisemne oświadczenie kandydata mówiące o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

10) oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych - zgodnie z załączonym wzorem,

11)oświadczenie o niepodleganiu zakazowi pełnienia funkcji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu,

12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych¹,

13) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

___________

¹,,Art. 13a.

1.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1”.

 

 

Dokumenty aplikacyjne kandydat składa w kopercie w formie papierowej osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Armii Krajowej 23  58-150 Strzegom lub za pośrednictwem operatora pocztowego na w/w adres w zamkniętej kopercie i dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko główny księgowego w terminie do dnia  14.02.2024r.

 

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane ( w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

3 .Komisja decyzję o zatrudnieniu podejmie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o terminie i miejscu selekcji końcowej kandydatów zostanie przekazana telefonicznie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Anna Dolecka

PLIKI do Pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Klauzula informacyjna do naboru - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚTRZEGOMIU

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 

I. Administrator Danych Osobowych(ADO) Administratorem Pana/i danych osobowych  jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu , ul. Armii Krajowej 23,  58-150 Strzegom, Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  ops@strzegom.pl

- telefonicznie:  74 647 71 80.

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/i kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

telefonicznie: +48 609 019 402.

 

III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

1.Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/i danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych są:

1)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.),

2)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530),

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.  z 2024 r. poz.44 z późn. zm)

 

Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/i na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

V. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1.Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu naboru.

2.Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/i zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

VII. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt osobowych prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej i będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika  i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą niszczone po zakończeniu procedury naboru.

VIII. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1)Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2)Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Anna Dolecka

              

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2015-05-12 21:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2024-02-02 13:13:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki