☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

 INFORMACJA DOT. ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 
Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r .
 
 
I. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach składają osoby które:
  1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
 (umowa najmu, akt notarialny, przydział lokalu)
 
  2. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  tj.    od marca 2013r -1454,51zł brutto i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1038,94zł brutto
 Aktualnie kwota najniższej emerytury wynosi 831,15zł.
 
a/ przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i  gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby,
b/ za podstawę obliczania dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku,
 (za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).
  Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków  pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego).
c/ dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
 
3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 
 
NORMATYWNA                                                        PONADNORMATYWNA
Gospodarstwo 1-osobowe        -35,50m2                                     -45,50m2
Gospodarstwo 2-osobowe       -40,00m2                                      -52,00m2
Gospodarstwo 3-osobowe       -45,00m2                                      -58,50m2
Gospodarstwo 4-osobowe       -55,00m2                                      -71,50m2
Gospodarstwo  5-osobowe      -65,00m2                                      -84,50m2
Gospodarstwo  6-osobowe      -70,00m2                                      -91,00m2
 
Dla większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o5m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
 
II. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres  6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 
 
 
III.   1.Wysokość dodatku  mieszkaniowego stanowi różnice między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6 przypadającymi na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwota stanowiąca wydatki poniesione przez osobę  otrzymującą dodatek w wysokości:
1)  15% dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
2)  12% dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
3)  10%  dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5 osobowym i    większym.
2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów  wymienionych w art. 3 ust.1 wówczas dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymująca dodatek w wysokości:
1)  20%  dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
2)  15%  dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3)  12%  dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5 osobowym i    większym.
 
 
IV.    
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są :         świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z     zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
           Wydatkami są:
1) czynsz
2) opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) odszkodowanie za zajmowany lokalu bez tytułu prawnego(osoby oczekującej na lokal zamienny lub socjalny),
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych płynnych,
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 
Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:
1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
2) opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego    gminy,
2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
 
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 14:37:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2013-08-09 10:00:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 66257