Informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA  ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO 

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U. 2023, poz. 1335 z późniejszymi zmianami), i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r .

I. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. spełniają kryterium dochodowe;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, zajmowanego przez wnioskodawcę nie przekracza powierzchni normatywnej.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

 Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 

 

2. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.


Od 9 lutego 2023 r. kryterium dochodowe wynosi 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i  gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób) uważa się wszelkie przychody, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniające nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 

NORMATYWNA                                                        PONADNORMATYWNA

Gospodarstwo 1-osobowe        -35,50m2                                     -45,50m2

Gospodarstwo 2-osobowe       -40,00m2                                      -52,00m2

Gospodarstwo 3-osobowe       -45,00m2                                      -58,50m2

Gospodarstwo 4-osobowe       -55,00m2                                      -71,50m2

Gospodarstwo  5-osobowe      -65,00m2                                      -84,50m2

Gospodarstwo  6-osobowe      -70,00m2                                      -91,00m2

 

Dla większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

II. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres  6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

III. Wysokość dodatku  mieszkaniowego stanowi różnice między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6 przypadającymi na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwota stanowiąca wydatki poniesione przez osobę  otrzymującą dodatek w wysokości:

1)  15% dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2)  12% dochodu gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;

3)  10%  dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5 osobowym i    większym.

 

IV. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z   zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

           Wydatkami są:

1)         czynsz

2)         opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3)         zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4)         odszkodowanie za zajmowany lokalu bez tytułu prawnego(osoby oczekującej na lokal zamienny lub socjalny),

5)         inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6)         opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych płynnych,

7)         wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:

1)         ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

2)         opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego.

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

1)         wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego    gminy,

2)         opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

V. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Wymagane dokumenty:

 

•           wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny;

•           wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki);

•           deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 

•           dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

 - zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

 - odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;

 - w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych);

 - uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

 - oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej;

 - zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;

 

•           jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)

•           jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 14:37:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2023-11-14 10:09:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki