Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję , że :

  1.  Administratorem Pani/Pana danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 , 58-150 Strzegom , tel. 74 647 71 80 .
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak . Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  tel.609 010 402 , adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań OPS w Strzegomiu zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1508 z póz. zm. ) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 )
  4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt .
  5. Ma Pani / Pan prawo do:

--    dostępu do treści swoich danych ;

–    żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych ;

–    żądania ograniczenia przetwarzania ;

--    przeniesienia swoich danych;

--    wniesienia sprzeciwu;

--    cofnięcie zgody na przetwarzanie , jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

  1. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani / Pan , że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Podane przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań Ośrodka
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania .

 

 

 

Kierownik OPS w Strzegomiu

Klauzula  RODO do pobrania:

/public/get_file.php?id=474185

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2019-06-17 08:21:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2019-07-11 08:04:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki