Przedmiot działalności

 Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań określanych ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałą Rady Miejskiej Strzegomia.

 
Dokładnych informacji dotyczących pomocy społecznej zasięgnąć można u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
1. ubóstwa; 
2. sieroctwa; 
3. bezdomności; 
4. bezrobocia; 
5. niepełnosprawności; 
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7. przemocy w rodzinie; 
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
13. alkoholizmu lub narkomanii; 
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące od 1 października 2012r. : 
na osobę samotną 542,- zł 
na osobę w rodzinie 456,- zł 
Przyznanie pomocy poprzedzone jest (poza nielicznymi wyjątkami) przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarciem kontraktu socjalnego. 
Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony miasta, w zależności od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta. Pracownicy socjalni przyjmują klientów od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w siedzibie ośrodka.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 08:09:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 08:09:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki