Statut prawny

                                                                                     UCHWAŁA NR 90/15
                                                                        RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
                                                                            z dnia 26 listopada 2015 r.
 
                                    w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu
 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust.2 pkt.2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015r., poz.1515), art. 17 ust. 1 pkt. 18, art.18, art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu w brzmieniu stanowiącym załącznik do
       niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do uchwały Nr 14/91 Rady Gminy z
       dnia 14 marca 1991r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
                                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                                          Miejskiej w Strzegomiu
                                                                                                                              
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Załącznik do Uchwały Nr 90/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzegomiu
 
 
                                                                                   Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną
utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Strzegom.
§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Ośrodek funkcjonuje na
podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 14 marca 1991r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Ośrodek
Pomocy Społecznej w Strzegomiu.
§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Strzegom, a siedzibą miasto Strzegom.
§ 4. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§ 5. Pracę w zakresie pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach Gminy wykonują wyznaczeni
imiennie przez Kierownika Ośrodka pracownicy socjalni.
 
                                                                                     Rozdział 2.
Zadania i cele
§. 6. 1.Celem pomocy społecznej realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, wymienionym w ust.1 poprzez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania :
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej,
2) zadania administracji rządowej i samorządowej nałożone innymi ustawami oraz zadania wynikające z innych
przepisów prawa w ramach zawartych umów i porozumień.
2. Zadania Ośrodka obejmują:
1) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
2) realizację zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
3) realizację zadań z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
4) realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
5) realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
6) realizację zadań z zakresu dodatków energetycznych,
7) realizację zadań w zakresie dożywiania,
8) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9) realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10) realizację zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń i zdrowotnych,
11) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
12) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
13) współtworzenie i koordynacja w zakresie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
14) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
15) realizacje innych zadań z zakresu pomocy społecznej a wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych,
16) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§ 8. Przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek na zasadzie partnerstwa współpracuje z
organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz innymi podmiotami prawa.
 
                                                                            Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Strzegomia.
3. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Strzegomia.
4. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
5. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w tym zatrudnia i zwalnia pracowników.
6. Kierownik odpowiada za działalność Ośrodka i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe
gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
7. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania decyzji, zarządzeń,
regulaminów i instrukcji.
 
                                                                              Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Ośrodka
§ 10. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin
organizacyjny ustalony przez Kierownika.
2. Pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych.
 
                                                                             Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
przepisami prawa dla tych jednostek.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków.
3. Ośrodek pokrywa wydatki z budżetu Gminy Strzegom a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy.
Na zadania zlecone Ośrodek otrzymuje dotacje od Wojewody.
4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Środki na działalność prowadzoną przez Ośrodek przekazywane są na rachunek Ośrodka i mogą być
wykorzystane jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutowa.
 
                                                                             Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 
 
                                                                         Uzasadnienie
W związku ze zmianami przepisów prawa oraz dodatkowymi zadaniami przekazywanymi do realizacji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zaszła konieczność opracowania nowego Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzegomiu uwzględniającego zadania wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Strzegomiu.
Wobec powyższego koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2019-07-11 08:10:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki