Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bipops.strzegom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo. (powód: Dodawanie Pliki PDF, DOC itp. zostanie ograniczone do minimum.)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Dolecka
 • E-mail: annadolecka@opsstrzegom.pl
 • Telefon: 74 64 77 180

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: ul. Armii Krajowej 23
  58-150 Strzegom
 • E-mail: ops@strzegom.pl
 • Telefon:  74 64 77 180

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

3. W budynku znajduje się winda - wejście do windy znajduje się w korytarzu Podstacji Pogotowia Ratunkowego.

4. Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowegoBrak dostępności tłumacza języka migowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2021-03-03 20:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2023-05-26 10:15:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki