☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 STYPENDIA   SOCJALNE   I  ZASIŁKI  SZKOLNE

 
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych są regulowane Ustawą o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a przyznawane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom zamieszczonym w Uchwale Nr 29/05 Rady Miejskie w Strzegomiu z dnia 16marca 2005r, w sprawie ustalenia Regulaminu  udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2005r. Nr  66, poz. 1392).
 Wnioski na stypendia szkolne są przyjmowane od 01 września do 15 września w roku kalendarzowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23.
Wnioski są składane przez rodzica, opiekuna prawnego, lub pełnoletniego ucznia.
 
Zgodnie z art. 90d. ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  ucznia uprawniająca się do ubiegania o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny nie może być większa niż kwota 456,00zł miesięcznie.
 
I.   Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych poza szkołą  jak w szczególności wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki  języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
-podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,
-stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku,  transportu środkami komunikacji zbiorowej,
5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania
6) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium szkolnego w innej  formie nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Stypendia szkolne są  przekazywane  w następujący sposób:
1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Gminę Strzegom ( za pośrednictwem szkoły),
2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków. 
 
II Zasiłki szkolne są przyznawane uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku  o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku ( zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
1) śmierci rodziców lub opiekunów prawnych,
2) klęski żywiołowej,
3) urodzenia dziecka,
4) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
5) innych, szczegółowych okoliczności
 
Do ubiegania się o zasiłek stosuje się przepisy w art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, oraz par. 7 ust. 1, 3 ust. 4 pkt. 2 i 3, ust. 5 i 6 uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005r.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23,  (pok. 307).
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 15:06:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 15:08:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 66257