STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA   SOCJALNE   I  ZASIŁKI  SZKOLNE

 Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych są regulowane Ustawą o systemie oświaty ( Dz.U. z 2022r, poz. 2230 z późn. zm.), a przyznawane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom zamieszczonym w Uchwale Nr 29/05 Rady Miejskie w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005r, w sprawie ustalenia Regulaminu  udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2005r. Nr  66, poz. 1392).

 Wnioski na stypendia szkolne są przyjmowane od 01 września do 15 września w roku kalendarzowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23.

Wnioski są składane przez rodzica, opiekuna prawnego, lub pełnoletniego ucznia.

 Zgodnie z art. 90d. ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  ucznia uprawniająca się do ubiegania o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny nie może być większa niż kwota 600,00 zł miesięcznie.

 I.   Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych poza szkołą  jak w szczególności wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki  języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

-podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,

-stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku,  transportu środkami komunikacji zbiorowej,

5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania

6) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium szkolnego w innej  formie nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendia szkolne są  przekazywane  w następujący sposób:

1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Gminę Strzegom ( za pośrednictwem szkoły),

2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków. 

 II Zasiłki szkolne są przyznawane uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku  o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku ( zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

1)         śmierci rodziców lub opiekunów prawnych,

2)         klęski żywiołowej,

3)         urodzenia dziecka,

4)         wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

5)         innych, szczegółowych okoliczności

 Do ubiegania się o zasiłek stosuje się przepisy w art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, oraz par. 7 ust. 1, 3 ust. 4 pkt. 2 i 3, ust. 5 i 6 uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005r.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23,  (pok. 115).

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2013-07-18 15:06:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2023-11-14 10:06:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki