Ogłoszenia przetargów

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23, woj. dolnośląskie

 tel. 74/ 6477180, fax 74/6477193, e-mail: ops@strzegom.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Wspólny Słownik Zamówień Symbol CPV:

           55520000-1 usługi dostarczania posiłków

     55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

     55320000-9 Usługi podawania posiłków

    

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia:
 1. przygotowanie oraz dostawa ciepłego jednodaniowego posiłku obiadowego dla seniorów Dziennego Domu Pobytu "Senior +" w Strzegomiu w okresie 12 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. zgodnie z normami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (j. t. Dz. U. 2023 poz. 1448). Posiłki muszą być przygotowane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego  
 2. świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, wydaniu ciepłego jednodaniowego posiłku obiadowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób uprawnionych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  z terenu Miasta i Gminy Strzegom– w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w Strzegomiu w okresie 12 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. zgodnie z normami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (j. t. Dz. U. 2023 poz. 1448). Posiłki muszą być przygotowane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
 1. Rodzaj zamówienia : dostawa
 1. Posiłki powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym oraz różnorodne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości, o rzetelnej wadze. Wymagana wartość energetyczna jednego posiłku w ilości 30 % całodziennego zapotrzebowania energetycznego. Prognozowana liczba posiłków dziennie to około 25 – 30 sztuk , dowożone przez Wykonawcę do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23, oraz około 5 – 20 sztuk w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Miasta Strzegom. Rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń ani żądał rekompensaty finansowej jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana, w przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności osób uprawnionych do korzystania z posiłków.. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia ilości posiłków, dokonania uprzedzenia o takim fakcie Wykonawcy.
 1. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających przygotowanie posiłków Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zamian za posiłek suchy prowiant o wartości ceny posiłku. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza posiłki własnym transportem spełniającym wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności. Transport zapakowanych posiłków powinien odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych posiadających atest Instytutu Higieny. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydawanych posiłków przez okres obowiązywania umowy.
 1. Oferta realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Dostarczenie ciepłego posiłku odbywać się będzie:
 • w godz. od 11:00 – 12:00 dla Dziennego Domu Pobytu Senior +  
 • w godz. od 14:00 – 16:00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób uprawnionych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  z terenu Miasta i Gminy Strzegom w wyznaczonych dniach.

Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania na dany dzień będzie dokonywane telefonicznie w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.

 1. Wyklucza się przygotowywanie posiłków na bazie fastfood.

Wymagania dodatkowe:

Obiady muszą być urozmaicone. Te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni. Wymagany wsad w przypadku zup minimum 50%.

Gorące posiłki w chwili podania muszą posiadać temperaturę nie niższą niż: zupa temperatura min.75 stopni C, drugie danie (sos, mięso, ziemniaki dodatek warzywny na ciepło) temperatura min. 63 stopni C, surówki temperatura maks. 8 stopni C.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienia w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p.poż oraz higieniczno-sanitarnych, a także za stosowanie się do zaleceń i rekomendacji wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie urządzeniami technicznymi w tym kuchnią przystosowaną do przygotowywania posiłków, spełniającą wymagania sanitarnohigieniczne SANEPIDu dot. stanu miejsca przygotowywania posiłków dla żywienia zbiorowego, dysponowanie środkiem transportu spełniającym wymogi sanitarnotechniczne do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami przez SANEPID. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów o posiadaniu bieżących przeszkoleń z zakresu BHP, a także aktualnych książeczek zdrowia.  Wyżej wymienione dokumenty wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi – dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023 r., poz. 1605 ze zm.)
 2. Wykonawca składając swoja ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania wszystkich instrukcji, załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione
  w przypadkach określonych w ustawie.
 5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 pkt. 8. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023 r., poz. 1605 ze zm.)
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o                                      

ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

 • decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego placówkę gastronomiczną do prowadzenia działalności z zakresu gastronomii (zezwolenie na prowadzenie działalności zakładu na produkcję żywności i na catering),
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. 2023 poz. 1448).

         sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

         Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

         zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
jedno zadanie polegające na
przygotowaniu i dostarczaniu gorących posiłków minimum jednodaniowych dla dzieci lub młodzieży lub/i domu opieki/domu seniora przez okres minimum 5 miesięcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie jest wymagane.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie jest wymagane.

Sposób wyliczania ceny:

Cena brana pod uwagę (CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA) przy wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi sumę oferowanych WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA = suma wartości zamówienia

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA = cena jednostkowa danego zadania x szacowana ilość posiłków

Cenę oferowaną należy obliczyć wg poniższego wzoru:

..................... =         30                              x   240           x   cena brutto jednego

Cena oferty          (szacunkowa                  (szacunkowa                        posiłku

                    dzienna liczba posiłków)           ilość dni)

 

..................... =         20                              x   180           x   cena brutto jednego

Cena oferty          (szacunkowa                  (szacunkowa                   posiłku

                    dzienna liczba posiłków)           ilość dni)

Cena oferowana jest to wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucane.

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny:

1/ cena 60 %

2/ przygotowanie posiłku ze składników ekologicznych (bio) 40 %

Nie – 0 Punktów

Tak (1 raz w tygodniu) – 40 punktów

 

Jeżeli wykonawca zaoferuje przygotowanie w każdym, tygodniu minimum jednego posiłku ze składników ekologicznych otrzyma 40 punktów. Za niezaoferowanie otrzyma 0 punktów.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP nie wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa której wzór stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do OPZ.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy PZp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudniania osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

Dokumenty do pobrania:

1. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

2. Specyfikacja Wrunków Zamówienia

3. Formularz Oferty

4. Wzór Wykazu dostaw 

5. Umowa

6. Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamowienia

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

9. Oświdczenie dotyczącee przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Oświdczenie o aktualności informacji

11. Informacje dotyczące lokalu 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2014-08-19 13:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2023-12-07 10:39:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki