☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu
Herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Piątek 03.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdawanie z dzialalnosci za 2012 rok

            

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W  STRZEGOMIU

  ZA 2012 ROK

    I.                  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

 

 Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeby wspólnoty mieszkańców. Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje działania zmierzające doniwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia sięna doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie   w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka.

        

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (zw. dalej Ośrodkiem) jest jednostką organizacyjną Gminy Strzegom. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

Uchwały nr 14/91 Rady Gminy z 14 marca 1991r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,

Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr 30/04 Rady Miejskiej w Strzegom z dnia 26 kwietnia 2004r.  z późn. zm., Zarządzenia  Nr 180/04 Burmistrza Strzegomia  z  dnia 20.09.2004r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz aktów  prawnych  wydanych przez,  Burmistrza Miasta Strzegomia  i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawnych:

           

1)        Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)        Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa   w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm),

3)        Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4)        Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów      (Dz.U.  z 2009r., Nr 1, poz.7),

5)      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591  z późn. zm.),

6)      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734),

7)      Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. Nr 137, poz.887 z późn. zm.),

8)        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164,poz.1027 z późn. zm.),

9)        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),

10)    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z póżn. zm.).,

11)    Ustawa z dnia 16. czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

12)    Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

13)    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887).

14)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r.poz.823)

 

 II.      ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH  REALIZACJA

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zamieszkiwało 26 908 osób w tym 16 715 osób na terenie miasta Strzegom . Ośrodek Pomocy Społecznej w  2012 r. udzielił wsparcia 1632 rodzinom, w których żyło 3834 osób. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęło więc 14,25 %  strzegomian, w tym:

 

1)      w   ramach  zadań  własnych        3834 osób,  

2)      wyłącznie w formie pracy socjalnej     940 osób.

            Ośrodek Pomocy Społecznej stawia wysokie wymagania w zakresie kompetencji wobec pracowników socjalnych. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie diagnozy w sferach: rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, finansowej, zdrowotnej. W diagnozie zawarte są informacje wynikające z relacji klienta, jak i pochodzące z zebranej dokumentacji. Diagnoza zawiera również ocenę funkcjonowania osoby/rodziny, występujące trudności oraz problemy, a także ich przyczyny. Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do skonstruowania długofalowego planu pracy z osobą/rodziną realizowanego poprzez kontrakt socjalny. Dalej następuje konsekwentna praca socjalna, udzielanie wsparcia, systematyczna ocena i ewentualna modyfikacja celów i działań.

W 2012 r. pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 490 rodzinom.    Wydano 4411 decyzji administracyjnych. 

 

Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych

 

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz. Jeśli osoba lub rodzina marnotrawiła przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawiła własne zasoby finansowe, następowało ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy (dobro dzieci). Ustawa o pomocy społecznej daje również możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

Tabela nr 1. Zadania własne w 2012 r.   

                   Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

Posiłek z tego:

Pomoc w formie posiłku -obiady w szkole, przedszkolu, stołówkach

Pomoc w formie zasiłku celowego

i  świadczeń rzeczowych

x

345

 

118

 127

x

41 483

 

386

x

x

163 323

 

34 778

7 923

Zasiłek okresowy* z tego:

          środki własne

          dotacja

440

x

x

2 019

x

x

451 040

40

451 000

Usługi opiekuńcze

97

20 582

478 600

Schronienie

12

1827

32 357

Sprawienie pogrzebu

5

5

9 979

Zasiłki celowe i w naturze w tym:

Zasiłki celowe specjalne

632

73

x

173

248 124

25 001

Opłata za DPS

19

172

340 643

  * Od 2008 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrywanie wydatków na zasiłki okresowe
  w  części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

W ramach zadań własnych z zakresu ustawy o  pomocy społecznej Ośrodek udzielił pomocy na kwotę 1 726 671 zł w 2012 roku.

 Tabela nr 2.  Zadania własne w 2012r. .

Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

Zasiłki stałe ogółem

103

1019

323 772

w tym z przeznaczeniem dla:

x

x

x

  -osoby samotnie gospodarującej

83

860

291 017

  -osoby  pozostającej w rodzinie

20

159

32 755

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 za osoby pobierające zasiłek stały

71

824

28 448

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), od dnia 01.08.2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację przejętych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

 

            Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

            Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2012r. ogółem 208 500 zł.
z czego środki własne gminy wynosiły 83 500 zł., a dotacja z budżetu państwa 125 000 zł.  

 Zadania wynikające z realizacji Programu wykonano poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w  przedszkolach, szkołach, gimnazjach oraz pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy Społecznej Pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na dożywianie objęto 729 mieszkańców Strzegomia.. Z pomocy w formie posiłków korzystało 348 osób (w tym 68 dzieci do 7 roku życia, 292 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 osóby otrzymującą pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej), z zasiłku celowego na dożywianie 118 rodzin (średni koszt 1 świadczenia to 90,10 zł).

W roku 2012 obsługę w formie dożywiana realizowała firma która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego tj. PHU „KOBA” Strzegom, ul. Brzegowa 1, natomiast w przetargu na lata 2013 i 2014 w drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę z ceną 3,89 zł za jeden gorący posiłek dziennie przedstawiła firma „CATERMED” z Krakowa z siedzibą w Wałbrzych.

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2012 r. –  34 decyzje o odmowie przyznania świadczeń.

 

         Tabela nr 3. Decyzje odmowne

 Odmowy

Zadania własne

 Liczba rodzin ogółem

31

Główna przyczyna odmowy przyznania świadczenia

x

Brak przesłanek do udzielenia pomocy art. 3, ust 1,2,3

4

Przekroczone kryterium dochodowe

8

Brak współpracy z pracownikiem socjalnym, podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, odmowa złożenia oświadczenia o dochodach,

8

Ograniczone środki finansowe Ośrodka Pomocy Społercznej

14

         Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 W 2012 r. wydanych zostało ogółem 4 411 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu wniesiono odwołania od 2 decyzji administracyjnych.

 

 

Usługi opiekuńcze

W roku 2012 usługi opiekuńcze świadczone były przez 11 opiekunek zatrudnionych  w Ośrodku oraz 8 osób zatrudnionych przez Urząd Gminy (w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prac społeczne użytecznych) i oddelegowanych do naszej jednostki. 

Usługami opiekuńczymi objęto 97 osoby. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 478 600 zł.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres  i miejsce świadczenia, natomiast Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, które przedstawiają się następująco:

 

Obowiązujące do 30.09.2012r.

          Tabela nr 4. Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

Kryterium dochodowe ustalone zgodnie

z art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ.

Wysokość odpłatności w procentach

miesięcznego kosztu usług- 10 zł – 100 % za 1 godz.

do 100 %

do 477,00zł

zwolnione z opłat/koszt średnio 42 godz. miesięcznie

101- 150 %

481,77 – 715,50 zł

7%- 0.70 zł

29.40 zł

151-200 %

720,27 – 954,00 zł

13 %-1.30 zł

54.60 zł

201-250 %

958,77 – 1 1192,50 zł

20% -2.00 zł

84.00 zł

251-300 %

1 197,27 – 1 431,00 zł

26 %- 2.60 zł

109.20 zł

301-350 %

1 435,77 – 1 669,50 zł

30 %- 3.00 zł

126.00 zł

Powyżej 351 %

1 674,27 zł

100 % odpłatności za godz. tj. 10,00 zł

         Źródło: Uchwała  nr 95/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20.12.2005r.

 

 W związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r.poz.823), ustalono obowiązujące od 01.10.2012r. nowe kryteria odpłatności za usługi opiekuńcze:

        

   Tabela nr 5. Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych obowiązujące                         

                        od  01.10.2012r.

Kryterium dochodowe ustalone zgodnie

z art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ. Z późn. zm.

Od dnia 01.10.2012r. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł

Wysokość odpłatności w procentach

miesięcznego kosztu usług- 10 zł – 100 % za 1 godz..

do 100 %

do 542,00zł

zwolnione z opłat/koszt średnio 42 godz. miesięcznie

101- 150 %

547,42 – 813,00 zł

7%- 0.70 zł

29.40 zł

151-200 %

818,42 – 1 084,00 zł

13 %-1.30 zł

54.60 zł

201-250 %

1 089,42 – 1 355,00 zł

20% -2.00 zł

84.00 zł

251-300 %

1 360,42 – 1 626,00zł

26 %- 2.60 zł

109.20 zł

301-350 %

1 631,42 – 1 897,00 zł

30 %- 3.00 zł

126.00 zł

Powyżej 351 %

1 902,42 zł

100 % odpłatności za godz. tj. 10,00 zł

 

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 

            Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 (potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12  tej ustawy.

            W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

            W 2012 r. wydano 28 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń z tego 4 decyzje zostały uchylone na podstawie nabycia prawa do zasiłku stałego i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Skierowania do Domu Pomocy Społecznej

 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu w domu pomocy społecznej konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej: konieczność całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności; brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę i rodzinę  w codziennym życiu; brak możliwości zapewnienia tej osobie i rodzinie przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie natomiast przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego utrzymania. Jeśli dochody pensjonariusza są zbyt niskie i nie wystarczają na comiesięczne opłaty, gmina musi wziąć na siebie to zobowiązanie w części lub w całości.

  Na dzień 31.12.2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 19 mieszkańców skierowanych przez gminę. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wydatki na DPS wyniosły 340 643 zł. W 2012 r. wydano 8 decyzji o skierowaniu do DPS-u. Według stanu na dzień 31.12.2012r. na umieszczenie oczekuje 3 osób.

 

III.           DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

            Praca socjalna i kontrakt socjalny

 

  Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka.
Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.

            Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka.

              Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

            Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron (pracownika socjalnego oraz osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc), w ramach wspólnie podejmowanych działań.

            W związku z tym, kontrakt socjalny może być zawierany w określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. 

            Odmowa zawarcia lub niedotrzymanie postanowień kontraktu przez osobę lub rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2012 r. zawarto z 13 rodzinami kontrakty socjalne, w których było 33 osoby. Kontrakty socjalne zawierane były ze względu na:

·         aktywizacę zawodową,

·         wychodzenie z bezdomności,

·         ustalenie stopnia zdolności do pracy.

W okresie świąt Wielkiej Nocy pracownicy socjalni zorganizowali śniadanie wielkanocne na które zostało zaproszonych 100 osób. Odbyło się w restauracji „U BOHUNA” w Strzegomiu oraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia na kolację wigilijną zaproszono 100 osób, która miała miejsce w Domu Parafialnym przy Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali pomoc w formie paczki żywnościowej.

W czasie przerwy letniej  w nauce szkolnej, do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła oferta wakacji dla dzieci z ubogich rodzin w Pobierowie zorganizowanych przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żórawinie. Kolonia letnia odbyła się w dwóch terminach tj. 27.07.2012-09.08.2012 i 09.08.2012 do 29.08.2012r.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wytypowali łącznie na kolonie 19 dzieci. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansował zasiłkami celowymi na podstawowe wyposażenie dzieci na wyjazd oraz pokrył koszty dowozu dziecka na miejsce wyjazdu na kolonie i z powrotem. Pracownicy socjalni uczestniczyli jako opiekunowie przejazdu dzieci.

IV.      ASYSTENT RODZINY

               

Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) nakłada obowiązek na gminę zatrudnienia asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

            Do zadań asystenta rodziny należy:

1.      Opracowanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust.1;

2.      Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w piczy zastępczej;

3.      Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.      Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7.      Wspieranie aktywności społecznej rodziny;

8.      Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9.      Udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10.  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11.  Udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13.  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15.  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,     i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1;

16.  Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17.  Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19.  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

 

Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona do stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20 rodzin.

W 2012r. wyżej wymienioną pomocą asystent rodziny objął 6 rodzin, z których 3 rodziny zostały zobowiązane przez sąd.

Asystent rodziny ma obowiązek składania do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej miesięcznych  indywidualnych raportów rodzinnych. Asystent rodziny powołuje grupy robocze składające się z: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, kuratora, pedagoga, policjanta, służbę zdrowia  (w zależności od potrzeby). O przebiegu grupy roboczej informuje Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr 42/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2011 r., zarządzeniem Nr 116/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 maja 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład którego wchodzą:

 1. Bożena Brańka –         kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu
 2. Mirosław Bryg –         kurator Sądu Rejonowego w Świdnicy
 3. Ryszarda Jadrowska – kurator Sądu Rejonowego w Świdnicy
 4. Andrzej Jakubenko –  inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 5. Maria Kalita -              pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu,

               członek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych –

 1. Irena Kołdacha –   pracownik socjalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu -
 2. Agnieszka Kotlicka –  pedagog , Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu -
 3. Marek Prus –   referent Zespołu Kryminalnego, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
 1. Sylwia Witka  -        Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.   cyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących  w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych                

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy  w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Członkowie zespołów muszą zachować szczególną poufnośći składać specjalne oświadczenia, w których będą się zobowiązywać do ochrony informacji  i danych, które uzyskały przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, jak również po zakończeniu pracy w zespole.

Zakres działań Zespołu Interdyscyplinarnego

W roku 2012  Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia oraz zwołał 66 posiedzeń grup roboczych na których wszczęto 23 procedury „Niebieskiej Karty” z czego  zakończono 5. Zespół interdyscyplinarny prowadził również indywidualne konsultacje. W 2012r odbyło się 49 konsultacji w których wzięło udział 15 osób (11 ofiar przemocy i 4 sprawców przemocy).  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby procedury Niebieskiej Karty zatrudnił psychoterapeutę który udziela pomocy oraz porad ofiarom przemocy i sprawcom.   

Odbyło się 5 szkoleń dla osób biorących udział w pracach grup roboczych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego łącznie dla 23 osób (tj. pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów, kuratorów oraz członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).    Zespół zakupił materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej (plakaty, ulotki).

 

      Obecnie zespół  opracowuje plany pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitoruje sytuacje w tych rodzinach.    

 

Niebieska karta

Pracownicy socjalni w swojej pracy posługują się kwestionariuszem „Niebieska Karta – Pomoc Społeczna”. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny:

1)   w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do Policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy,

2)   w przypadku podejrzenia popełnionego przestępstwa powiadamia organy ścigania,

3)   uruchamia działania związane z interwencją kryzysową (poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc przy znalezieniu schronienia),

4)   przygotowuje wszechstronny plan pomocy i udziela informacji o przysługujących świadczeniach
i formach pomocy,

5)   monitoruje efekty podjętych działań,

6)   współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomocnymi w danej sprawie.

               

VI.           STYPENDIA

 Stypendia szkolne to świadczenie o charakterze materialnym przyznawanym na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o  pomocy społecznej. Stypendia mają za zadanie umożliwić  uczniom uzyskania pomocy materialnej, która ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje :

1.      Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom    i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.      Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia.

Warunki przyznawania stypendium szkolnego:

1.      Warunkiem ubiegania się o stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się
o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do 30.09.2012r. kwota 351,00 zł netto, natomiast od 01.10.2012r. kwota 456,00 zł netto. Dochód obliczany jest na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

·         rodziców niepełnoletniego ucznia,

·         pełnoletniego ucznia,

·         dyrektora szkoły.

 

              Tabela nr . Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Forma pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Kwota świadczeń w zł.

Stypendia

 

x

x

I półrocze 2011

202

120 827,00

II półrocze

233

125 376,12

Razem

435

246 194,79

 

             Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

 Stypendia przyznawane były w szczególności:

·         Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.

·         Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

·         Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.

 

Tabela nr 7. Środki finansowe na stypendia socjalne

Forma Pomocy 

Otrzymane

 Wydatkowane

Stypendia

x

x

dofinansowanie

202 468,00

196 955,83

środki własne

X

49 238,96

            Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w marcu 2012r. wydał 19 decyzji odmownych, natomiast we wrześniu 2012r. było 9 odmów.  

 

 VII.              ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA

 

Z FUNDUSZU ALMENTACYJNEGO

 

            Świadczenia rodzinne

            Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków jest zadaniem zleconym gminie, które wypłacane są ze środków z dotacji z budżetu państwa.

            W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu otrzymał z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych kwotę  4 666 696,40 zł.

            W  okresie od 1 stycznia do 31 grudnia przyjęto 1 667 wniosków o przyznanie  świadczeń rodzinnych.  Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2012r.  123 decyzji odmowne. W roku 2012 r. świadczeniobiorcy złożyli 12 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

 

 Tabela nr 8. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne

L.p.

 

Wyszczególnienie

        Liczba

      świadczeń

     Kwota

 Świadczeń w zł.

1

Zasiłek rodzinny

20 339

1 770 967

2

Dodatki do zasiłków

Rodzinnych, w tym z tytułu:

8 647

1 074 917

2.1

Urodzenia dziecka

84

84 000

2.2

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

626

240 897

2.3

Samotnego wychowywania dziecka

1 262

216 620

2.4

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

887

68 040

2.4.1

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

146

8 760

2.4.2

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

741

59 280

2.5

Rozpoczęcia roku szkolnego

1 210

121 000

2.6

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

1 744

89 120

2.6.1

Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

48

4 320

2.6.2

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła

1 696

94 800

2.7.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

2 803

224 240

3

Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz.1+2)

28 986

2 845 884

4

Zasiłki pielęgnacyjne

5 803

887 859

5

Świadczenia pielęgnacyjne

1335

681 738

6

Świadczenia opiekuńcze (poz.4+5)

7 138

1 596 597

7

Razem świadczenia (poz.3+6)

36 124

4 415 481

8

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia

264

264 000

9

Ogółem

36 338

4 679 481

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

 

W ramach Rządowego Programu Pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę  62 200,00 zł w liczbie świadczeń 622.

             Składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe

  Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe na kwotę  78 665 zł., oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 14 500 zł.

 

            Fundusz Alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla  307 dzieci  na ogólną kwotę 1 194 845,00 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są dla 224 rodzin. Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiły 99 570,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. tut. OPS otrzymał kwotę 162 100,22 tytułem ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych.

             W 2012 r. przyjęto 280 wniosków na  przyznające świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 

            Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu  funduszu alimentacyjnego

            Ośrodek Pomocy Społecznej w strzegomiu zarejestrował 339 dłużników alimentacyjnych mających zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Podjęto niżej wymienione działania wobec dłużników alimentacyjnych:

1)     wystosowano wezwanie o przeprowadzenie  wywiadu środowiskowego u 289 dłużników alimentacyjnych,

2)     przeprowadzono wywiad alimentacyjny u 202 dłużników alimentacyjnych,

3)     wystąpiono do urzędu pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych pozostających bez pracy  w 177 przypadkach,

4)     zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP w 82 przypadkach,

5)     przekazano komornikowi informację mającą wpływ na egzekucję z wywiadu środowiskowego    w 212 przypadkach,

6)     skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika w 19 przypadkach.

 

 VIII.         DOTACJE MIESZKANIOWE

           

       Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy również udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W roku 2012 wypłacono  1 446 dodatki  mieszkaniowe na kwotę  195 156,69 zł.   z czego:

 • Miasto –  1 189 dodatków na kwotę  151 936,55 zł
 • Gmina – 257 dodatków na kwotę  43 220,14 zł.

 

 IX.             PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu w roku 2012 po raz piąty  podjął się realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki na finansowanie projektu systemowego w 2012 r. przyznane zostały na podstawie wniosku o dofinansowanie na okres realizacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 200 000,00 zł, wnioskowana i przyznana kwota dotacji to 179 000,00  zł.

Głównym założeniem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz wzrost ich kompetencji społecznych i pracowniczych. Główny cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

a)      aktywizacja społeczna-zwiększenie motywacji do działania,

b)      zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,

c)      nabycie podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,

d)     pomoc w życiowym usamodzielnieniu się poprzez nabycie umiejętności społecznych umożliwiających im prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze środowiskiem,

e)      przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych   w środowisku.

            Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej długotrwale bezrobotni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby z niskim wykształceniem. Grupa docelowa liczyła 12 osób korzystających ze świadczeń pomocy Społecznej. Grupę tą cechowała niska lub niewielka znajomość podstawowych technik poszukiwania zatrudnienia, słaba mobilność społeczna i zawodowa, niski poziom wykształcenia, niska motywacja życiowa, postawy roszczeniowe, ograniczony stopień aktywności społecznej i zawodowej.

Działania realizowane w projekcie opierały się na zadaniu Aktywna Integracja .W ramach tego zadania Beneficjenci zostali  poddani procesowi edukacyjnemu polegającemu na organizacji i finansowaniu szkoleń podnoszących zarówno kompetencje społeczne jak i zawodowe. W ramach projektu osoby w nim uczestniczące wzięły udział w następujących modułach szkoleniowych:

 • „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i społecznej”.
 •  „ Warsztaty Doradztwo zawodowe ”.
 • „ Warsztaty kreowania wizerunku „ .
 • „Kursy zawodowe” :

a)      Kurs - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną  wymianą butli gazowych w wózkach

b)      Kurs - Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III

c)      Kurs - Opiekun/opiekunka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

·         Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

·         Indywidualne konsultacje z psychologiem

 

Cykl szkoleń miał na celu wspieranie w realizowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, motywowanie poprzez porady, szkolenia, dyskretne kierowanie działaniami uczestników, które mają doprowadzić do bycia bardziej samodzielnym, pewnym siebie   i zaradnym

       Projekt zarządzany był przez Koordynatora, który odpowiedzialny był za sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizowanym projektem, monitorowaniem realizacji poszczególnych działań oraz ich rozliczaniem.Za rozliczenia księgowo-finansowe odpowiedzialne były dwie księgowe zatrudnione w ośrodku. Zadania merytoryczne związane z realizacją kontraktów socjalnych wykonywali pracownicy socjalni.

 

            W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy otrzymali zasiłki jako wsparcie dochodowe zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w ustawie o pomocy społecznej - wkład własny OPS, w wysokości  21 000,00  zł.

        

X.               WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

          

            Pracownicy Ośrodka w toku codziennych działań podejmują na bieżąco współpracę
z Urzędem Miasta, Policją, Strażą Miejską, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi,
z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, kościołami w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/rodziną.
           

Ośrodek utrzymuje stały kontakt ze stołówką charytatywną działającą przy Domu Parafialnym  w Strzegomiu, gdzie kierowani są nasi podopieczni- wydawanych jest około 200 posiłków dziennie.

Aktywnie współpracujemy również z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Interwencji Kryzysowej, gdzie kieruje się osoby i rodziny z problemem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z Wydziałem Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego typując dzieci z rodzin ubogich na paczki świąteczne oraz wypoczynek zimowy oraz letni.

Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie i współpracują z lekarzami pierwszego kontaktu, pielęgniarkami środowiskowymi, pedagogami szkolnymi, funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

 

XI.            PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

           

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu jest zatrudniona wyspecjalizowana kadra pracowników która niesie pomoc mieszkańcom Gminy Strzegom.

            Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego okazując szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę pomaga mieszkańcom Gminy Strzegomia odzyskać zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej.

             W głównej mierze dbamy o to aby:

1)        dzieci strzegomskie miały dostęp do obiadów w szkołach, miały równy dostęp do wakacyjnego wypoczynku,

2)        usługi opiekuńcze realizowane w środowisku dla mieszkańców naszego miasta dostosować do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i przedłużenia im funkcjonowania jak najdłużej w środowisku lokalnym,

3)        umożliwić osobom ubogim i nieubezpieczonym dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia  lub zdrowia oraz zakupić leki ratujące im życie,

4)        udzielać schronienia, zapewniać posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,

5)        udzielać pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

6)        poprzez szybkie reagowanie w kryzysie ekonomicznym rodziny zapobiegać bezdomności,

7)        szkolenia, kursy zawodowe skierowane do osób długotrwale bezrobotnych przyczyniły się do podwyższenia dotychczasowych lub zmianę już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności praktycznych.

        

WYKAZ TABEL

Tabela  nr 1.

Zadania własne w  2012 r.

Tabela  nr 2.

Zadania własne w 2012 r.

Tabela  nr 3.

Decyzje odmowne

Tabela  nr 4.

Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

Tabela  nr 5.

Kryteria odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych od 01.10.2012r.

Tabela  nr 6.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Tabela nr 7.

Środki finansowe na stypendia szkolne

Tabela nr 8.

Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jaroslaw Stadnik
(2013-08-09 10:31:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaroslaw Stadnik
(2013-08-09 11:02:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X