Wniosek

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022  

przyjmowane są od 01 lutego 2021  r. przez Internet.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

 

Od 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu

ul. Armii Krajowej 23 - codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.00 tel. 74 64 77 191 lub za pośrednictwem poczty.

 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+"
będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

 1. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
 2. W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
 3. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

 

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,
 4. opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka),
 5. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy:

-  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ właściwy przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wniosek można pobrać:  https://www.gov.pl/web/rodzina/biuletyn-informacji-publicznej

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2016-03-16 15:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2021-02-01 14:24:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki